Privaatsustingimused

33 Kaday OÜ on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. MÕISTED
1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on 33 Kaday OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on 33 Kaday OÜ-l Isikuandmeid.
1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab 33 Kaday OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.
1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.
1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada 33 Kaday OÜ teenuseid.
1.6. Leping on 33 Kaday OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.
1.7. Veebileht 30paevaga.ee on 33 Kaday OÜ veebileht.
1.8. Külastaja on isik, kes kasutab 33 Kaday OÜ veebilehte.
1.9. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.
1.10. Teenused on igasugused 33 Kaday OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.
1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.
1.12. 33 Kaday OÜ Andmekaitseametnik on isik, kes järgib 33 Kaday OÜ-s Isikuandmete Töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on Andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust võtta.
1.13. Müügikanalid on 33 Kaday OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal. 


Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED
2.1. 33 Kaday OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 14800780, asukohaga Pallasti tn 23-28, 11416 Tallinn.
2.2. Isikuandmeid võib 33 Kaday OÜ töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.3. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik 33 Kaday OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude 33 Kaday OÜ valduses olevate Isikuandmetega.
3 2.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.


3. PÕHIMÕTTED
3.1. 33 Kaday OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest. 
3.2. 33 Kaday OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.
3.3. 33 Kaday OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: 
3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek; 
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse.
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev.
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 
3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult. 
3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et juhul kui 33 Kaday OÜ soovib hoida Isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, anonümiseerib 33 Kaday OÜ andmed selliselt, et Andmesubjekt ei ole enam tuvastatav. Andmete puhul, mille on 33 Kaday OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab 33 Kaday OÜ vastavalt parimale tavale või kuni kliendi soovini, lahkuda 33 Kaday OÜ kliendiprogrammist. Nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. 
3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid. 33 Kaday OÜ omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed Isikuandmete Töötlemisel; 


4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS
4.1. 33 Kaday OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:
4.2.1. Andmesubjekti poolt 33 Kaday OÜ-le avaldatud Isikuandmed (nimi, e-posti aadress);
4.2.2. Andmesubjekti ja 33 Kaday OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed; 4.2.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
4.2.4. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt 33 Kaday OÜ e-poe kasutamisel); 
4.2.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg); 
4.2.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed; 
4.2.7. 33 Kaday OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).


5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED
5.1. 33 Kaday OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.
5.2. Nõusoleku alusel Töötleb 33 Kaday OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub 33 Kaday OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.
5.3. Õigustatud huvi tähendab 33 Kaday OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb 33 Kaday OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et 33 Kaday OÜ on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel: 
5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks; 
5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi; 
5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. 33 Kaday OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks; 
5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine; 
5.3.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevates Müügikanalites, Veebilehtedel; 5.3.6. Teeninduse monitooring 33 Kaday OÜ võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis 33 Kaday OÜ on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks; 
5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed; 
5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 
5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb 33 Kaday OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel. 
5.5. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab 33 Kaday OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. 


6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
6.1. 33 Kaday OÜ teeb koostööd isikutega, kellele 33 Kaday OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.
6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, 30paevaga.ee virtuaalkonverentsil osalenud kõnelejad, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt 33 Kaday OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel;


7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS
7.1. 33 Kaday OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt 33 Kaday OÜ poolt selleks kehtestatud korrale.
7.2. 33 Kaday OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.
7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab 33 Kaday OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks. Muuhulgas registreerib 33 Kaday OÜ kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul Andmekaitse Inspektsiooni ja Andmesubjekti otse (nt e-post).


8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1. 33 Kaday OÜ Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.
8.2. 33 Kaday OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (s.h nõusolekust saata ajakirjad Lapse nimele).
8.3. Juhul kui 33 Kaday OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb 33 Kaday endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.


9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada 33 Kaday OÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. 33 Kaday OÜ-le antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt lingilt.
9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta.
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale.
9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele.
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;


10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE
10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda 33 Kaday OÜ klienditoe poole e-posti teel: info@30paevaga.ee
10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega 33 Kaday OÜ poole, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.


11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD
11.1. 33 Kaday OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.
11.2. 33 Kaday OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.
11.3. 33 Kaday OÜ kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad 33 Kaday OÜ partnerite veebilehed. Nende küpsiste tekkimist 33 Kaday OÜ ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest
11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide


12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD
12.1. 33 Kaday OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
12.1.2. Isiku kasutajakonto, mille kaudu saab Andmesubjekt ligi enda kohta 33 Kaday OÜ olemasolevate Isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;
12.1.3. 33 Kaday OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida 33 Kaday OÜ rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.
12.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida 33 Kaday OÜ kasutab;
12.1.5. Your Online Choices; About Ads; Network Advertising, (inglisekeelsed): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.


13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON
13.1. 33 Kaday OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
13.1.1. 33 Kaday OÜ-ga saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@30paevaga.ee

14. MUUD TINGIMUSED
14.1. 33 Kaday OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab 33 Kaday OÜ Andmesubjekte  30paevaga.ee koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil. Eeldame, et kui asute kasutama 33 Kaday OÜ veebilehte 30paevaga.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.